Friday, September 30, 2011

Gotravali of Goud Saraswat Brahmins


SurnameGotraKuldevta
AmbeyVatsaShri Mangesh Maharudra
BavdekarKaushikShree Shantadurga Prasanna
GadiyarBharadwajShree Devaki Krishna Lakshmi Ravalnath Bhoomikadevi
BhatVatsaShree Ramnath Shanteri Kamakshi or Shri Shantadurga Vijayadurga or Nagve Mahamaya or Shri Kahoor Kamakshi Rayeshwar
BhiseVatsaShree Mangesh Mahalakshmi
BaligaVatsa & KoundinyaShree Ramnath Shanteri Kamakshi
KiniShankha Pingala Kaunsa(Kamsa)Shree Mahalasa Narayani
Shetye-AjgaonkarKaundinyaShree Rawalnath
BaligaKashyapShree Damodar Aryadurga
BhakthaKaushikaShree Mahalsa Narayani
BhandarkarKaunshaShree Narasimha Shantadurga Vijayadurga
BhandarkarKaushikaShree Shantadurga Prasanna
BhandaryAtriGargeyaShree Mahalsa Narayani
BhandaryVatsaKaundinyaShree Ramnath Shanteri Kamakshi
BhendeKaundinyaShree Mangesh Mahalakshmi
BokadeVatsaShree Nagesh Mahalakshmi
DalviKaundinyaShree Mangesh Maharudra
DesaiVatsaShree Mangesh Mahalakshmi
DeshpandeKaundinyaShree Mangesh Mahalakshmi
GunajiVatsaShree Khandola Ganapati
GawasVashistaShree Mangesh Mahalakshmi
HegdeKashyapShree Damodar Aryadurga
KamatKashyapShree Ravalnath Shantadurga Panchayasthan (Mulgaon, Goa)
Kamat/hGargeyaShree Mahalsa Narayani
Kamat/hKaushikaShree Damodar Mahalakshmi
Kamath/hAtriShree Navadurga Devi
kamat/hKaushikaShree Asnoti Ganapati Ravalnath Mahamaya
Kamat/hVatsaShree Shantadurga Vijayadurga, Kamat kulpurush - Anant Vitthal (Akaar - Goa)
Kamat/hKaundinyaShree MahaGanapati Mahamaya - Shirali (Karnataka)or Shri Kudtari Mahamaya (Goa)
Kamat/hVatsaShree Nagesh Mahalakshmi
Kamat SatoskarKaushikShree Devaki Krishna Laxmi Ravalnath
KantakVatsaShree Mangesh Mahalakshmi
KeshkamatVatsaShree Shantadurga Vijayadurga, Kamat kulpurush - Anant Vitthal (Aakar - Goa)
Keni, KenyVatsaShree Ramnath Shanteri Kamakshi
Khatkhate /Shenai-KhatkhateVatsaShree Devi Sharvani Vetalaeshwar Maharudra
KudchadkarKaushikShree Shantadurga Prasanna
MallyaVatsaShree Nagesh Mahalakshmi
MallyaKaunshaShree Mahalsa Narayani
MallyaKaundinyaShree Ramnath Shanteri Kamakshi
MallyaKashyapShree Devaki Krishna Ravalnath
ManageKaushikShree Shantadurga, (Kavale)
NayakKaundinyaShree Ramnath Shanteri Kamakshi
NayakBharadwajaShree Kundodari Mahamaya Chamundeshwari
NayakKaushikaShree Nagesh Mahalskhmi
NayakKaunshaShree Narasimha Shantadurga Vijayadurga
NayakKashyapaShree Narasimha Shantadurga Vijayadurga
PadiyarKaunshaShree Narasimha Shantadurga Vijayadurga
PaiAtriBharadwajaKaushika,KaunshaShree Mahalsa Narayani, or Shree Lakshminarayan Mahamaya at Ankola
PaiKaundinyaShree Ramnath Shanteri Kamakshi or Kudteri Mahamaya
PaiVatsaShree Kavoor Kamakshi
PrabhuVatsaShree Shantadurga Vijayadurga,or Shree Katayinini Baneshwara
PrabhuVashishtShree Mangesh Maharudra
PrabhuKaushikaShree Damodar Mahalakshmi
PrabhuBharadwajaShree Nagesh Mahalskhmi or Shri Damodar Aryadurga
PrabhuAtriKashyapShree Devaki Krishna Ravalnath
RegeKaushikShree Shantadurga Mangesh
SalkarVatsaShree Mangesh Mahalaxmi
SamantAtriKashyapShree Adinarayan,parule
SansgiriVatsaShree Mangesh Maharudra
SarafVatsaShree Ramnath Shanteri Kamakshi
ShenoyGargeyaShree Mahalsa Narayani
Shenoy/ShanbhagVatsaKaundinyaShree Ramnath Shanteri Kamakshi
Shenoy/ShanbhagKaushikaShree Kathyayini Baneshwar
Shenoy/ShanbhagBharadwajShree Mahalakshmi Damodar
ShinkarKaundinyaShree Ramnath Shanteri Kamakshi
TadkodkarVatsaShree Shantadurga, Kavale-Goa Kulpurush: Shree Shivim, Borim-Goa
DivekarHariharShree Saptakoteshwar
Varde-BorkarVatsaShree Shantadurga, Kavale-Goa Kulpurush: Shree Shivim, Borim-Goa

No comments: